Mapa honitby Rohoznice

 

Slovní popis hranice honitby Rohoznice NUTS 5204 11 0007

Výchozím bodem je souřadnice 50.4291725N, 15.6893639E jde o křížení přítoku Bystrého potoka a p.č. 319/2, hranice pokračuje jihozápadním směrem po hranici p.č. 319/2 dále navazuje na p.č. 30/2 poté na obecní cestu p.č. 441 a po této cestě pokračuje do obce Úhlejov. Prochází na jih obcí Úhlejov po asfaltové komunikaci a za domem č.p. 41 uhýbá na místní komunikaci p.č. 433/1 směřující na severozápad. Dále pokračuje až k lesu po p.č. 238/5 a po hranici mezi p.č. 242/1 a 236/3 schází k potoku. Kříží potok Trotinka a láme se na jih a jde po východní hranici p.č. 787/1.
U nejsevernějšího okraje p.č. 516 přechází na lesní svážnici a po ní pokračuje na západ až k silnici ke Skále.
Kříží silnici a po padesáti metrech se stáčí na jih a pokračuje po lesní cestě kolem Jednoramenného kříže až na okraj lesa. Dále pokračuje jižním směrem po polní cestě p.č. 1339/1 k silnici Miletín-Chroustov, dále po této silnici směrem Miletín kde se stačí na jih a jde po zpevněné cestě p.č. 1367/1, kolem objektů zemědělského družstva v Miletíně.
Po zpevněné cestě pokračuje na jihozápad po p.č. 1293/2. Před Miletínskou bažantnicí než dojde k lokalitě U Tekly uhýbá na jih na polní cestu p.č. 1363/1 a podél rybniční soustavy pokračuje po p.č. 1082/1 na hráz rybníka Povolír a dále po cestě p.č. 1060 až k pozemku p.č. 1052/75, po kterém pokračuje do obce Červená Třemešná. Dále se stáčí na jih po p.č. 6/5, 787, 788 a pokračuje k asfaltové silnici.
Hranice jde dále po asfaltové silnici až na křižovatku se silnicí č. 300 Hořice-Miletín.
Kříží tuto silnici a pokračuje po místní asfaltové komunikaci k farmě Jeníkov, na křižovatce se silnicí Hořice-Miletín se stáčí na jih a jde po silnici Hořice-Miletín až na křižovatku k lesu.
Na této křižovatce uhýbá na východ po silnici směrem Velký Vřešťov a po této silnici pokračuje dále na východ 1,9km až k okraji lesa, kde se láme vlevo na odbočku ke stavením č.p. 44 a č.p. 43.
Za stavením č.p. 43 se láme jihovýchodním směrem a kopíruje okraj lesa až za elektrovod ke kótě 340.
Dále pokračuje na sever po západním okraji lesa až na polní cestu od statku č.p. 1176. Po této cestě pokračuje směrem na východ k Malhauzku a po šedesáti pěti metrech uhýbá na severovýchod. Po vodoteči pokračuje až k silnici č. 284 Rohoznice-Bílé Poličany.
Kříží ji v zatáčce a pokračuje po západním okraji lesa zámeckého parku k potoku tekoucího do parku. Pokračuje proti proudu potoka až k hranici p.č. 1275/12. Zde se hranice láme na severovýchod a pokračuje po východní hraně lesíku U Mršníku, hranici zde tvoří zemědělské kultury louka p.č. 736/4, 755/3 a orná půda p.č. 1, 755/7, 11. Dále hranice pokračuje po východní hraně lesíku až na severovýchodní konec p.č. 779/1. Zde se hranice láme na západ a jde po severní hranici p.č. 779/1, 783/1 a pokračuje na severozápad až k lesíku na p.č. 843/2, dále po východním okraji lesíka p.č. 843/2 rovně na sever až k pozemku p.č. 1210/5, zde se láme na západ a pokračuje po tomto pozemku, až k mezi směřující na sever k obci Trotina. Zde se láme na sever a po mezi pokračuje až k p.č. 600 tím prochází rovně na severní hranici tohoto pozemku, zde se láme na západ a pokračuje až na silnici Miletín-Trotina. Po této silnici směřuje na severozápad do obce Trotinka. Zde se stáčí na sever po silnici č. 300 a z ní po čtyřiceti metrech uhýbá vlevo na polní cestu p.č. 1232/2 a 1232/1, poté pokračuje po východním okraji lesa Březina až k silnici č. 300 Miletín-Zdobín. Kříží ji a pokračuje po východním okraji lesa k obci Zdobín až k lesní cestě na p.č. 211. Na této cestě se stáčí na západ po p.č. 1240 a pokračuje po jižní straně p.č. 125 na Miletínské lázně, zde se napojuje na Bystrý potok. Pokračuje proti proudu Bystrého potoka až k přítoku od Úhlejova za Hořením Mlýnem, tam se stáčí na severozápad a jde proti proudu tohoto přítoku až do výchozího bodu.

Kontakt

  MS MIRO Miletín
  Bašnice 51
  508 01 Hořice v Podkrkonoší

  IČ: 69171921

  Číslo účtu: 1392949008/2700

  email: info@miromiletin.cz